منابع انسانی گلدن

دپارتمان منابع انسانی هلدینگ بین المللی گلدن گروپ در جهت جذب افراد متخصص مورد نیاز واحدهای خود در دفاتر سراسر کشور و همچنین دفاتر خارج از کشور راه اندازی گردید. هدف از ایجاد این دپارتمان همکاری با افرادی است که در زمان حال توسط یک واحد اعلام نیاز می نماید؛همچنین آمادگی جهت اجرای طرح های توسعه در دپارتمان های مختلف می باشد که از واجدین شرایط جهت همکاری دعوت به عمل می آید. گاهی افراد جویای کار توانایی هایی در خود می بینند که با توجه به شرایط مختلف در انتظار فرصتی برای رشد و تعالی خویش هستند و این هلدینگ با کمال میل از استعدادهای بالقوه دعوت به کار واز ایده های جدید حمایت می نماید. تکمیل نمودن پرسشنامه اولین قدم در جهت شروع همکاری با این مجموعه می باشد که انتخاب بر اساس شایستگی در این مجموعه صورت می گیرد و افراد توسط تست های تکمیلی ارزیابی و رده بندی می گردند. این تست ها در ۵۰۰ شرکت برتر دنیا از متقاضیان به کار گرفته می شود و قبل از مصاحبه حضوری اطمینان حاصل می شود که حدود ۸۰ درصد گزینش به صورت علمی و بین المللی صورت گرفته است و مابقی در مصاحبه حضوری و مدت زمان اشتغال به کار آزمایشی مشخص خواهد شد.

سایت: www.hrm.GoldenWTG.org 

ایمیل مدیر واحد: HRM.dep@goldenwtg.org